Stichting Dansondernemers Nederland

Gedragscode

Algemene gedragsregels die gelden voor alle vrijwilligers/zzp-ers, leden en betaalde krachten

Wanneer je bij ons mee komt doen als vrijwilliger, stagiair(e), betaalde kracht of lid van onze organisatie vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. 

Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en dat je volgens de gedragscode zult handelen.

 1. Wij gaan binnen onze organisatie met respect met elkaar om. Wij discrimineren niet, sluiten niemand buiten en pesten heeft geen plaats in onze vereniging/club/organisatie. Wij zeggen er iets van als we iemand dit soort gedrag zien of horen vertonen. 
 2. Wij zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen een ieder zich veilig en gerespecteerd voelt.
 3. We behandelen iedereen gelijk: niemand wordt voorgetrokken door bijvoorbeeld docenten, ondernemers, juryleden, bestuursleden of anderen die beslissingen kunnen nemen over die onze leden/deelnemers. Wij zijn ons bewust van machtsverschillen binnen onze organisatie. 
 4. Wanneer we over vertrouwelijke informatie van deelnemers of leden beschikken, gaan we hier zorgvuldig mee om. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan informatie verkregen over huiselijke en financiële omstandigheden.
 5. Wij zijn ons ervan bewust dat de activiteiten binnen onze organisatie vragen om fysiek contact.  Wij zorgen ervoor dat het contact functioneel is en dat wij direct het fysieke contact onderbreken/stoppen als de ander afstand neemt of op andere wijze te kennen geeft de aanraking onplezierig te vinden. 
 6. Wij onthouden ons ervan elkaar te bejegenen op een wijze die de ander in zijn waardigheid aantast en wij zeggen er iets van als anderen een dergelijke bejegening tonen. 
 7. Wij onthouden ons van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van onze leerlingen (ongeacht hun leeftijd).
 8. Wij raken onze leerlingen en elkaar niet op zodanige wijze dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren kan worden.
 9. Wij zien erop toe dat er geen seksueel geladen of kleinerend/beledigende opmerkingen over het lichaam van onze leerlingen of van elkaar gemaakt worden: dat schept immers een onveilig klimaat.
 10. Wij respecteren ieders persoonlijke ruimte. 
 11. Lessen die plaatsvinden tussen twee mensen (docent- (minderjarige) leerling vinden altijd plaats op een plek waar anderen mee kunnen kijken. (voorbeeld: in een gedeelte van een grote zaal waar anderen zijn of in een ruimte waar glas in de deur is aangebracht (vier ogen principe). 
 12. Kleding die eigendom is van onze organisatie wordt niet gedragen buiten onze activiteiten. 
 13. Apparatuur die eigendom is van, of wordt gehuurd door, onze organisatie blijft te allen tijde op de locatie(s) die daartoe door het bestuur zijn aangewezen. 
 14. Indien we binnen de organisatie zaken signaleren die in onze ogen niet passen in het kader van integer handelen, stellen we direct onze contactpersoon, het bestuur en/of de vertrouwenspersoon hiervan op de hoogte.  
 15. Het gebruik van drugs en/of alcohol is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden als vrijwilliger niet toegestaan; evenmin het onder invloed zijn van drugs en/of alcohol. 
 16. Wij nemen geen giften, geschenken of andere beloningen aan van derden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van het bestuur. 
 17. We verlenen alleen medewerking aan opnames, interviews van TV, dagbladen, politieke groeperingen met toestemming van het bestuur.
 18. Er wordt van ons allen verwacht dat we met zaken in bruikleen handelen overeenkomstig de contractueel overeengekomen bestemming en zich houden aan de van toepassing zijnde overheidsvoorschriften, veiligheidsvoorschriften en milieuvoorschriften. 
 19. Wij zijn allen verantwoordelijk voor een goede invulling van deze gedragscode. De direct leidinggevende/contactpersoon/bestuur is belast met toezicht en naleving van de gedragscode. Bij het niet naleven van de code zal door de direct verantwoordelijke bezien worden welke actie noodzakelijk of wenselijk is (sancties, juridische acties e.d.). Op het bestuur rust de verplichting om ons allen van voldoende informatie te voorzien om deze gedragscode na te kunnen leven. 
 20. Klachten/meldingen:  Wanneer we een klacht/melding hebben wegens ongewenste omgangsvormen, kunnen we ons wenden tot het bestuur, de vertrouwenscontactpersoon of de vertrouwenspersoon. 
 21. Wijzigingen: Het bestuur kan de gedragscode eenzijdig wijzigen en dient haar vrijwilligers over wijzigingen te informeren zodra deze van kracht worden. 

Extra aandacht voor het werken met/voor minderjarigen: 

 1. Wij zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. Wij onthouden ons ervan de minderjarige te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast en wij zeggen er iets van als andere leden een dergelijke bejegening tonen. 
 3. Wij dringen niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.
 4. Wij onthouden ons van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. 
 5. Wij raken de minderjarige niet op zodanige wijze dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren kan worden.
 6. Wij zien erop toe dat er geen seksueel geladen of kleinerend/beledigende opmerkingen over het lichaam van kinderen en jongeren gemaakt worden. 
 7. Wij zullen tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer. Er is nooit een volwassene alleen met een minderjarig kind of een jongere tijdens het vervoer of op locatie (vier ogen principe).
 8. Wij hebben de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zullen er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
 9. Indien wij gedrag signaleren dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, zijn we verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
 10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van ons allen om in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

 

Omschrijving (seksueel) grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid:

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: 

Enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.  Daarnaast alle andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag, zullen leiden tot een onderzoek, waarin hoor- en wederhoor zullen worden toegepast. 

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen altijd bij politie/justitie worden gemeld.

Andere vormen van grensoverschrijdend gedrag zijn: discriminatie, uitsluiting, pesten, intimidatie. 

Dit geldt voor alle uitingsvormen: zowel verbaal als non-verbaal, zowel fysiek als digitaal. 

Deze gedragscode is van toepassing op het voorkomen van alle vormen van grensoverschrijdend gedrag. We willen met elkaar een veilige omgeving creëren, waar iedereen zich veilig kan voelen!